این فایل برای درس زبان انگلیسی(مبحث جمله واره های اسمی) به دانش آموزان تمام پایه های دوره ی دوم متوسطه، توصیه می شود.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
نمونه ای از متن انگلیسی1(one paragraph essay)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
نمونه ای از متن انگلیسی2(one paragraph essay)
______________________________________________________________________________________________________
نمونه ای از ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی