دینی و تربیتی
 
 
 
---------------------------------------------
---------------------------------------------
 

 
پرورشی
 
 
 
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
 

 
 
آموزشی
 
 
 
این فایل برای درس زبان انگلیسی ( مبحث جمله واره های اسمی ) به دانش آموزان تمام پایه های دوره ی دوم متوسطه ، توصیه می شود .
---------------------------------------------
نمونه ای از متن انگلیسی 1 ( one paragraph essay)
---------------------------------------------
نمونه ای از متن انگلیسی 2 (one paragraph essay)
 
---------------------------------------------
نمونه ای از ترجمه ی داستان کوتاه انگلیسی