منوی آزمایشگاه  
 
 
 
انجام چهار آزمایش برای پایه های هفتم و هشتم توسط دبیر محترم « جناب آقای ارزانی »
 
- آزمایش تاثیر گرما و سرما بر مولکول های گاز
- آزمایش مقایسه فاصله مولکولی در مایعات و جامدات و گاز ها
- آزمایش کوه آتشفشان
- آزمایش انحلال پذیری سدیم کلرید و پتاسیم نیترات در آب
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
انجام سه آزمایش برای پایه ی هشتم توسط دبیر محترم علوم « جناب آقای ارزانی »
 
- آزمایش میخ فولادی در محلول کاد کبود
- آزمایش تشخیص حالت اسیدی و بازی مواد
- آزمایش تهیه ی بلور
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
انجام آزمایش محاسبه چگالی توسط دبیر علوم « جناب آقای ارزانی »
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
اهداء جوائز سازه های ماکارونی
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
کلاس سازه با ماکارونی
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
انجام آزمایش مس سولفات با سدیم هیدروکسید