گزارشات واحد فرهنگی
 
 
به اطلاع همگان می رساند اداره شدن این سایت توسط آرش حاجی محمد رضا دانش آموز ئایه هفتم اداره می شود.