دستاورد های سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶
 
 
 
 
 
📍 کسب رتبه سوم از سوی کمیته ارزیابی و عملکرد ستاد موسسه
در حوزه فناوری اطلاعات در بین مجموع مدارس سپهر
 

 
 
دستاورد های سال تحصیلی ۹۸ - ۹۷
 
 
 
 
📍 کسب عنوان برترین مسئول سایت « آقای اشکان آقاعلی » در مجموعه مدارس سپهر
از سوی کمیته ارزیابی و عملکرد ستاد موسسه در حوزه فناوری اطلاعات
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
📍 کسب ۸ رتبه در مسابقات فضای مجازی در سطح منطقه
با سرپرستی و نطارت معاون فناوری اطلاعات دبیرستان جناب آقای اشکان آقاعلی
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
📍 کسب رتبه اول از سوی کمیته ارزیابی و عملکرد ستاد موسسه
در حوزه فناوری اطلاعات در بین مجموع مدارس سپهر