متوسطه دو پسرانه منطقه یازده سپهر
برخط سپهر  
 
شماره دو : گزارش تصويري از مدرسه فوتبال متوسطه يك و دو پسرانه سپهر منطقه يازده
 
 
 
 
 
شماره يك : حرکت دانش آموزان منتخب به مسابقات قرآن و عترت منطقه