فضاها و امکانات دبیرستان

 
 
 
 
 

تصویر گردان

 
 

تعویض و نوسازی تیر دروازه ها